WOKSEC


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0


Antivirus

Antivirový program (zkráceně antivir) je počítačový software, který slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software (malware). K zajištění této úlohy se používají dvě odlišné techniky:

prohlížení souborů na lokálním disku, které má za cíl nalézt sekvenci odpovídající definici některého počítačového viru v databázidetekcí podezřelé aktivity nějakého počítačového programu, který může značit infekci. Tato technika zahrnuje analýzu zachytávaných dat, sledování aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

Firewall

Firewall  je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně prvky IDS.

IDS/IPS

Intrusion Prevention Systems (IPS,tj. systémy pro prevenci průniku), také známé jako Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS,tj. systémy pro detekci a prevenci průniku), jsou zařízení pro počítačovou bezpečnost, která monitorují síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost. Hlavní funkce IPS systémů jsou identifikace škodlivé činnosti, zaznamenávání informací o jejím průběhu, následném blokování této činnosti a také její nahlašování. IPS systémy jsou považovány za rozšíření IDS systémů, protože monitorují jak provoz na síti, tak i aktivity operačního systému, které by mohly vést k narušení bezpečnosti.

Bezpečnostní politiky

Cílem politiky bezpečnosti informací je definovat základní pravidla pro zajištění ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací při komunikaci uvnitř společnosti, se zákazníky, partnery a dalšími externími subjekty. Předmětem ochrany jsou jakékoliv nosiče údajů a informací, jako jsou např. písemné materiály a dokumenty, datová média a nosiče apod.

Šifrování

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny – kryptós je skrytý a gráphein znamená psát. Někdy je pojem obecněji používán pro vědu o čemkoli spojeném se šiframi jako alternativa k pojmu kryptologie. Kryptologie zahrnuje kryptografii a kryptoanalýzu, neboli luštění zašifrovaných zpráv.

Zálohování

Záloha nebo záložní kopie (anglicky backup) je kopie dat uložená na jiném datovém nosiči (nebo i místě). Záložní data jsou využívána v případě ztráty, poškození nebo jiné potřeby práce s daty uloženými v minulosti. Zálohování probíhá nepravidelně (např. v domácnostech) nebo pravidelně podle rozvrhu (např. ve firmách).